Regulamin

Regulamin Serwis500

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Serwis500.pl (dalej “REGULAMIN”)

1. Informacje o serwisie internetowym Serwis500.pl

1.1 Serwis internetowy Serwis500.pl (zwany dalej: “Serwis500”) działa pod adresem internetowym: www.serwis500.pl i prowadzony jest przez LATEX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu; ul. Krapkowicka 21; 45-760 Opole; Numer KRS: 0000955942; Numer NIP: 7543058869; , Numer REGON: 161436072, na potrzeby Regulaminu zwanego dalej “Operatorem Serwisu”.
1.2 Dane kontaktowe Operatora Serwisu:

1.2.1 Adres korespondencyjny: Serwis500.pl; LATEX sp. z o.o.; ul. Krapkowicka 21; 45-760 Opole.
1.2.2 Adres e-mail: kontakt@serwis500.pl.

2. Usługi świadczone przez Serwis500:

2.1 Serwis500 umożliwia korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

2.1.1 wyszukanie współpracującego z Serwis500 Serwisu Ogumienia, w którym można dokonać zamówienia opon i umówienia terminu montażu opon prezentowanych w Serwis500;
2.1.2 zapoznanie się online z ofertą towarów i usług Serwisów Ogumienia współpracujących z Serwis500;
2.1.3 przejście na stronę internetową wybranego Serwisu Ogumienia;
2.1.4 dokonanie zamówienia online opon i ich montażu w celu zakupu w wybranym Serwisie Ogumienia;
2.1.5 dokonać w wybranym Serwisie Ogumienia rezerwacji online terminu wymiany sezonowej opon.

2.2 Z usług Serwis500 może korzystać osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorca (dalej “Użytkownik”). Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z Serwis500 za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
2.3 Stroną dokonującą sprzedaży towarów i usług jest Serwis Ogumienia współpracujący z Serwis500, wyszukany za pośrednictwem Serwis500 - regulamin i inne informacje dotyczące zamówień i ich realizacji są dostępne na stronach internetowych partnerów Serwis500.
2.4 Do korzystania z usług dostępnych w Serwis500 Użytkownik musi posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, pocztę e-mail oraz przeglądarkę zasobów internetowych, umożliwiającą wyświetlanie stron www.
2.5 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia strony internetowej Serwis500.
2.6 Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w funkcjonowaniu strony internetowej Serwis500 w celu przeprowadzania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem strony.

3. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności w Serwis500

3.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwis500 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Operator Serwisu.
3.2 Użytkownik Serwis500 podaje dane osobowe dobrowolnie jeżeli dane te są niezbędne dla potrzeb świadczenia usługi, a Serwis500 przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia usługi.
3.3 Serwis500 może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom jeżeli jest to niezbędne do świadczenia usługi.
3.4 Serwis500 za zgodą Użytkownika może przetwarzać dane osobowe dla celów marketingowych.
3.5 Użytkownik ma prawo uzupełnienia, uaktualnienia, poprawiania danych osobowych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3.6 Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
3.7 Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) oraz może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
3.8 Serwis500 za zgodą Użytkownika może udostępniać jego dane osobowe swoim partnerom handlowym dla realizacji celów marketingowych.
3.9 Treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej Serwis500.

4. Towary i usługi w Serwis500

4.1 Serwis500 prezentuje towary i usługi umożliwiając Użytkownikowi składanie zamówień i dokonywanie zakupów online na stronach www współpracujących Serwisów Ogumienia.
4.2 Wszelkie informacje dotyczących towarów i usług oraz składania i realizacji zamówień, dostępnych form płatności, czasu realizacji zamówień, gwarancji i reklamacji oraz prawa odstąpienia od umowy dostępne są na stronach internetowych Serwisów Ogumienia współpracujących z Serwis 500.
4.3 Cena towarów obowiązująca dla zamówienia składanego w wybranym Serwisie Ogumienia jest dostępna po przejściu na stronę internetową tego Serwisu Ogumienia.
4.4 Zawarcie umowy sprzedaży towaru pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem Ogumienia, w którym Użytkownik złożył zamówienie, a Serwis500 nie jest stroną umowy.
4.5 Zdjęcia towarów opublikowane w Serwis500 mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ze względu na technologie fotograficzne oraz techniczne możliwości urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika, co nie ma jednak wpływu na właściwości oferowanych towarów.

5.Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
5.2 UŻYTKOWNIK, który zawarł umowę za pośrednictwem SERWIS500 działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.
5.3 Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
5.4 Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
5.5 Wszelkie spory wynikłe pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM będącym konsumentem a Operatorem Serwisu, o ile związane są z korzystaniem z SERWIS500, mogą zostać poddane przez UŻYTKOWNIKA procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/, przy czym skorzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem UŻYTKOWNIKA będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
5.6 SERWIS500 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej. SERWIS500 zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej.
5.7 W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu

Newsletter
Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!
Wyślemy Ci powiadomienia o atrakcyjnych promocjach i nowościach.